dwm

suckless dynamic window manager
git clone https://git.beauhilton.com/dwm.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

DateCommit messageAuthorFiles+-
2022-12-02 23:21update configBeau1+1-2
2022-10-28 08:28testBeau1+1-1
2022-10-28 08:26updatesBeau1+6-5
2022-07-06 23:54fix noswallowBeau2+6-3
2022-06-09 14:30updates to test description rewriteBeau1+0-24
2022-06-09 14:26updates to test description rewriteBeau1+1-9
2022-06-09 14:11shorten help.momBeau1+3-14
2022-06-09 13:58excise dwmblocksBeau4+147-164
2022-06-09 13:37update dwmBeau1+2-2
2021-10-28 16:53minor updatesBeau2+2473-2507
2021-08-05 17:05not a gimperBeau Hilton2+9-9
2021-08-04 17:28pushaBeau Hilton1+12-0
2021-08-04 16:50moar epicBeau Hilton2+2-2
2021-08-03 18:11epicBeau Hilton1+16-12
2021-01-12 23:03site updateC. Beau Hilton1+4-1
2021-01-12 13:36site updateC. Beau Hilton1+2-27
2021-01-11 22:50site updateC. Beau Hilton2+35-58
2020-12-02 12:31small cleanup, much remainsC. Beau Hilton1+24-22
2020-06-25 17:30clean up languageC. Beau Hilton1+11-11
2020-06-22 14:21migratingC. Beau Hilton16+4724-0